Free Joomla Templates by Hostmonster Coupon

PROPOZYCJA DLA CHYBIA

 Chybie w swej historii odnotowało kilka znamiennych faktów, które zdecydowały o kierunku rozwoju i obecnym wyglądzie naszej gminy. Budowa linii kolejowej łączącej Wiedeń z Krakowem stworzyło dobre warunki dla rozwoju przemysłu na tym terenie, co zaowocowało powstaniem Cukrowni. Okazało się to głównym impulsem do rozwoju gospodarczego wywierając tym samym pozytywny wpływ na obecny wygląd naszej gminy.

 W związku z nabyciem przez gminę części terenów po byłej cukrowni należy przeanalizować jak najlepiej zagospodarować te tereny by służyły one rozwojowi gminy i nie były uciążliwe dla mieszkańców. Rozpatrując możliwość kierunków zagospodarowania tych terenów (pola irygacyjne we Frelichowie), uważamy że stanowczo należy zmienić ich dotychczasowy charakter i przeznaczenie. Biorąc pod uwagę położenie terenu w obszarze NATURA 2000 należy poważnie rozważyć zagospodarowanie tych terenów w kierunku szeroko rozumianych wypoczynku i rekreacji. Chybie poza kilkoma już istniejącymi strefami przemysłowymi (przy ul. Targowej, ul. Bielskiej w sąsiedztwie ZMP Łukosz, ul. Cieszyńskiej była cukrownia) nie powinno lokować nowych stref przemysłowych w miejscach tak malowniczych i nie przystosowanych z uwagi chociażby na układ komunikacyjny do inwestycji przemysłowych.

 Zagospodarowania terenów na cele rekreacyjne i wypoczynkowe doskonale wpisuje się w obszar NATURA 2000 a przy połączeniu z pomysłem zagospodarowania i wykorzystania miejscowych bogactw naturalnych jak solanka i borowina stwarza bardzo realną możliwość stworzenia zupełnie nowego kierunku rozwoju dla naszej gminy. Położenie tego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Goczałkowickiego pozwoli na szerokie rozwinięcie turystyki pieszej i rowerowej co sprawi zdecydowany wzrost popularności tych terenów wśród ludzi szukających wypoczynku i rekreacji. Niewielka odległość pomiędzy Chybiem a aglomeracją śląska jest dodatkowym argumentem przemawiającym za przyjęciem tego kierunku działania. Znajdujemy się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Katowicami a Wisłą, Ustroniem czy Brenną, wykorzystując potencjał jaki niesie w sobie położenie terenu w jednym z najbardziej uroczych zakątków naszej gminy połączony z miejscowymi bogactwami naturalnymi możemy doskonale wpisać się na listę miejsc gdzie warto przyjechać w poszukiwaniu wypoczynku, rekreacji i zdrowia.

 Ustawa o Partnerstwie Publiczno Prywatnym przewiduje przeprowadzanie wspólnych inwestycji samorządu i inwestorów prywatnych co daje ogromne możliwości, szczególnie w przypadku takiej inwestycji. Przyjęcie takiego modelu współpracy pozwoli zachować gminie pełną kontrolę nad kierunkiem inwestycji jak również przyniesie wiele wymiernych korzyści z prowadzonej tam działalności. Zagospodarowanie tego terenu zgodnie z proponowanym przez nas kierunkiem jak również w oparciu o wspomniane możliwości wspólnego inwestowania różnych kapitałów stworzy niepowtarzalną szansę zupełnie nowego i niosącego wiele dodatkowych możliwości kierunku rozwoju gospodarczego. Spowoduje to powstawanie nowych miejsc pracy jak również otworzy możliwości stworzenia i funkcjonowania nierozwiniętych do tej pory na naszym terenie szeroko rozumianych usług turystycznych.

 Wiele miejscowości w naszym kraju postawiło na wykorzystanie bogactw naturalnych takich jak wody termalne, borowiny czy solanki oraz walorów przyrodniczych jak NATURA 2000. Okazało się to trafnym wyborem zmieniającym w zasadniczym stopniu wizerunek tych miejscowości. Bardzo szybko obrany kierunek stał się głównym czynnikiem pobudzającym gospodarkę powodując szyki ich rozwój. Budowa infrastruktury rehabilitacyjno - leczniczej i rekreacyjno-sportowej jest doskonałym zaczynem do rozwoju kierunków turystycznych jak hotelarstwo, gastronomia,agroturystyka i stwarza nieograniczone możliwości rozwoju innych sfer usługowych. Jesteśmy przekonani że jest to dobry kierunek w jakim powinniśmy wspólnie zmierzać.

 Frelichów jako niewielka miejscowość może stać się nie tylko bardzo ważną częścią gminy Chybie ale również centrum inwestycyjnym Żabiego Kraju. Poprawie i rozbudowie ulegnie infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zdecydowanej poprawie ulegnie również estetyka i funkcjonalność terenów. Przełoży się to na podniesienie rangi miejscowości dając tym samym mieszkańcom nie tylko zadowolenie ale również wymierne korzyści.

 Odpowiednie zagospodarowanie terenów w sołectwie Frelichów może zapoczątkować nowy rozdział w historii Chybia. Dobrze stworzony biznesplan poprzedzony gruntowną analizą i rozważne inwestowanie oraz dobre zarządzanie zapewni osiągnięcie zamierzonego celu.. Należy jednak pamiętać że przygotowanie ostatecznej koncepcji jak i jej skuteczna realizacja może potrwać kilka lat i będzie wymagała współpracy i zjednoczenia wysiłku wielu. Tylko wspólne działania nas wszystkich w realizowaniu tego projektu zapewni uzyskanie zakładanego efektu, dzięki czemu możemy mieć równie duży wpływ na przyszłość i kierunek rozwoju naszej wspólnoty jak uczyniła to w swej ponad stu letniej historii cukrownia Chybie.