Free Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Regulamin Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Żabiego Kraju „Impuls”.

§ 1

1. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Żabiego Kraju, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr. 79 poz. 855 ze zm.) w formie stowarzyszenia zwykłego.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Chybie.

3. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

1. Celem działania Stowarzyszenia jest współpraca z organami administracji publicznej, władzami samorządowymi Gmin Chybie i Strumień oraz innymi samorządami i organizacjami w wyszukiwaniu i tworzeniu nowych kierunków rozwoju gospodarczego jak również wspieranie inicjatyw społecznych ukierunkowanych na rozwój lokalny.

2.  Stowarzyszenie zabiega o skuteczne stworzenie pozytywnych impulsów dla rozwoju opartego na wykorzystaniu miejscowych bogactw naturalnych i związanego z tym potencjału gospodarczego.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gminy Chybie i gminy Strumień.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,

  2. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami i podmiotami,

  3. kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz,

  4. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

  5. zgłaszanie inicjatyw w zakresie tworzenia warunków rozwoju gospodarczego gmin.

§ 5

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia.

2. Zebranie Członków zbiera się w miarę potrzeb na żądanie Prezesa Stowarzyszenia lub pięciu członków Stowarzyszenia.

3. Zebranie decyduje o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia.

 

4. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

5. Zebranie jest ważne pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków za pośrednictwem SMS, e-mail lub strony www.

§ 6

1 Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Stowarzyszenia, wybierany i odwoływany uchwałą Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

2. Prezes Stowarzyszenia pełni również funkcję przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.

3. Wyboru i odwołania Zarządu dokonuje Zebranie Członków na takich samych zasadach jak wybór Prezesa Stowarzyszenia.

 § 7

Stowarzyszenie zostało zawarte na czas nieokreślony. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia.

§ 8

Członek Stowarzyszenia naruszający Regulamin, działający wbrew interesom innych członków Stowarzyszenia lub postępujący niegodnie może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.