Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola

Publicznego w Mnichu

Wstęp

Program wychowawczo-profilaktyczny zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego rozwoju osobistego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

Program został opracowany w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w przedszkolu oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017. Z badań wynika, że dzieci – dzięki pracy metodami aktywizującymi- wykazują duży przyrost umiejętności pracy zespołowej oraz planowania swojej pracy ( na miarę swoich możliwości ). Ponadto z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców 2016/2017 r. wynika, że dzieci i rodzice czują się w przedszkolu bezpiecznie. Niniejszy plan ma za zadanie podtrzymać ten stan.

Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do dzieci są ich rodzice. Nauczyciele przez swoją pracę wychowawczą uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców oraz współdziałają z nimi. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych przedszkola jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.

Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dyrektora przedszkola, nauczycieli, pedagoga, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych.

 1. Podstawa prawna programu wychowawczo-profilaktycznego:

 

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997r. podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997r.( Dz,U. z 1997r.Nr 78 poz. 483 ze zm.),

 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950r. zmieniona nastepnie Protokołami nr 3,5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz,U,z 1993r. Nr 61 poz.284 ze zm.)

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U.z 1991r. Nr 120 poz.526 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.191 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r. poz.977 ze zm.),

 • Statut Przedszkola Publicznego w Mnichu z 2010r.

 1. Cela programu :

 

 • kształcenie umiejętności społecznych : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,

 • kształtowanie umiejętności korzystania a własnej wolności przy zachowaniu szacunku dla wolności wyboru innych osób oraz ponoszeniu odpowiedzialności za własne wybory,

 • kształtowanie umiejętności refleksji nad swoimi emocjami , decyzjami i wyborami oraz nad ich konsekwencjami,

 • kształtowanie umiejętności planowania – w zakresie samoobsługi i wykonywania zadań powierzonych przez nauczycieli,

 • kształtowanie odpowiedzialności za powierzone dyżury,

 • kształtowanie u dzieci samodzielności przy wykonywaniu czynności samoobsługowych,

 • kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych ,

 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

 • wychowanie zdrowotne ( w tym kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania ) i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci,

 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

 • kształtowanie wartości rodzinnych , obywatelskich i patriotycznych.

 1. Model absolwenta

 

Wychowankowie Przedszkola Publicznego w Mnichu mają czuć się bezpieczni i szanowani. Kadra pedagogiczna przedszkola wie, że dzieci lubią się bawić , dlatego uczy przede wszystkim przez zabawę. Szanując indywidualne potrzeby każdego dziecka , nauczyciele stymulują rozwój przedszkolaka i czuwają nad jego prawidłowym przebiegiem. Ponadto wspierają naturalną ciekawość świata i chęć gromadzenia wiedzy, uczą samodzielnego działania oraz funkcjonowania w grupie.

 

W odniesieniu do założeń wychowankowie są uczeni umiejętności współpracy w parach i grupie( nie tylko z osobami , które najbardziej lubią ).Nabywają też umiejętności planowania i ewaluacji swoich działań.

 

 1. Wizja absolwenta – każdy absolwent po ukończeniu przedszkola :

 

 • akceptuje siebie i dostrzega swoje mocne i słabe strony,

 • czuje silną więź ze swoją rodziną ,

 • szanuje innych ludzi,

 • jest tolerancyjny i otwarty na świat,

 • cechuje się wrażliwością emocjonalną,

 • wie, że wyrażając własne emocje , należy respektować uczucia innych,

 • nazywa swoje emocje, ewaluuje skuteczność swoich działań oraz podejmuje refleksję nad swoim nastrojem w trakcie wykonywania zadań,

 • czerpie korzyści ze swej kreatywności,

 • nabywa świadomość moralną,

 • nie ma trudności z logicznym myśleniem,

 • umie cieszyć się z sukcesów i przeżywać porażki,

 • jest świadomy swej przynależności narodowej, etnicznej, językowej,

 • sprawnie posługuje się językiem ojczystym,

 • ma postawę prozdrowotną, proekologiczną i patriotyczną,

 • jest samodzielny na miarę możliwości swojego wieku,

 • jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Kadra pedagogiczna przedszkola ma świadomość, że nie osiągnie tego bez współpracy z rodzicami, dlatego wspólnie z opiekunami opracowała program wychowawczo-profilaktyczny.

 1. Założenia programu i formy realizacji

 

Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności ,wspomagają samodzielność samodzielnego uczenia się, inspirują do wyrażania własnej myśli i przeżyć oraz rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji. W tym celu organizuje się zajęcia w terenie, aranżuje odpowiednio sale(tablice zadań, dyżurów, plany dnia, zegary, mój nastrój).Stosuje się przede wszystkim motywację pozytywną („Pomocna dłoń”, „ Już potrafię”). Każdy przedszkolak jest dla nas ważny, dlatego dużą wagę przykładamy do obchodów urodzin każdego dziecka (kalendarz urodzin z podziałem na pory roku).

 

Ponadto oswajamy dzieci z poczuciem czasu- plany dnia i kalendarz roku. Informujemy dzieci o tym ,czego się będą uczyć- kalendarz z tematami miesiąca przedstawionymi graficznie.

 

Inne formy oddziaływań wychowawczych :

 • zabawy samorzutne

 • zajęcia , wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu.

 

 1. Metody pracy wychowawczej :

 

 • Aktywizujące( drama, wystawa, pokaz),

 • Podające( powiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem),

 • Problemowe( gry dydaktyczne, giełda pomysłów, inscenizacja, scenki rodzajowe).

Ponadto organizujemy imprezy , które opierają się na współpracy nauczycieli, dzieci i rodziców. W przedszkolu odbywają się też konkursy , do których przygotowują rodzice ( konkursy recytatorskie, plastyczne, czytelnicze itp.).

 1. Zadania wychowawcze

 

Dyrektor przedszkola :

 

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,

 • koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze,

 • monitoruje prawidłowość wdrażania i realizacji założeń planu wychowawczo-profilaktycznego,

 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka.

Nauczyciele :

 • poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami,

 • organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,

 • rozwiązują indywidualne problemy przez udzielanie dzieciom wszechstronnej pomocy,

 • propagują zasady kulturalnego zachowania,

 • troszczą się o zdrowie dzieci, w szczególności przez wdrażanie ich do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkująca zdrowie fizyczne i psychiczne,

 • stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci,

 • eliminują zachowania niepożądane,

 • ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Rodzice :

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,

 • współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Pracownicy niepedagogiczni :

 • reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela ,

 • wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.

 1. Uroczystości i imprezy przedszkolne :

 

Każda z proponowanych imprez i uroczystości przedszkolnych ma na celu przekazywanie ważnych dla społeczności przedszkola wartości oraz integrowanie środowiska przedszkola. Ma stanowić okazję do działania dziecka oraz rodziców , a nie być źródłem stresu dla dziecka.

 1. Ewaluacja – kryteria sukcesu

Dzieci :

 • Potrafią działać zespołowo, a relacje panujące w grupie są prawidłowe,

 • Radzą sobie w sytuacjach trudnych,

 • Są odpowiedzialne za swoje zachowanie,

 • Mówią o swoich emocjach i nastroju,

 • Realizują twórcze i prozdrowotne postawy.

 

 

Wartości

Uważamy, że trzeba o nich rozmawiać z dziećmi, stwarzać okazje do zetknięcia się z nimi i przejawiania ich .

 

Najważniejsze wartości :

 • współpraca,

 • uczciwość zarówno wobec siebie, jak i otoczenia,

 • prawdomówność,

 • odpowiedzialność za swoje decyzje i działania,

 • miłość i empatia,

 • zaufanie,

 • życzliwość,

 • porozumienie,

 • dobroć, mądrość,

 • dzielenie się z umiarem,

 • optymizm,

 • konsekwencja,

 • szacunek dla innych,

 • przyjaźń i rodzina,

 • bezpieczeństwo.

Jak chcemy je przekazywać ?

 • Dając przykład własnym zachowaniem.

 • Konsekwentnie pracując nad sobą.

 • Wyrażając to co się czuje.

 • Pozwalając na samodzielność.

 • Uświadamiając popełniane błędy.

 • Nazywając emocje, pozwalając dziecku na wyrażanie emocji.

 • Przestrzegając zasad zrozumiałych dla dzieci.

 • Zachęcając do podejmowania różnych działań.

 

 

 

Wyzwania

Wychowanie polega na podjęciu wyzwania. Jako świadomi opiekunowie w procesie wychowania stawiamy sobie następujące pytania :

 • Co sprawia nam trudność ?

 • Czego się boimy ?

 • Do czego dążymy ?

 

Nasze cela :

 • Bycie odpowiedzialnym dorosłym nastawionym na komunikację.

 • Uczenie rodziców radzenia sobie z agresją słowną i fizyczną oraz jej zapobieganie.

 • Wychowanie dziecka otwartego, które jednak przestrzega pewnych narzuconych mu zachowań.

 • Uczenie rodziców konsekwencji w przestrzeganiu zasad.

 • Bycie cierpliwym.

 • Byciem wzorem do naśladowania.

 • Przestrzeganie ustalonych z dzieckiem zasad.

 • Nauka wyrażania emocji, radzenia sobie z nimi, zwłaszcza z tymi trudnymi.

 • Nauka zdrowego odżywiania.

 • Posłuszeństwo.

Jak przełożyć zamierzenia na działania ?

Propozycje rodziców :

 • odgrywanie scenek, zabawa,

 • warsztaty prawidłowych postawach wobec inności wynikającej z koloru skóry, religii, wyglądu, chorób, narodowości, statutu materialnego.

 

Profilaktyka

Czemu chcemy zapobiegać ?

 • Dyskryminacji .

 • Zapobieganiu poczucia niedowartościowania.

 • Zbyt dużej ufności do świata i ludzi.

 • Materializmowi.

 • Przemocy.

 • Uleganiu wpływom.

 • Niebezpieczeństwom, które mogą spotkać nasze dziecko w dalszym życiu(np. molestowanie).

Jak chcemy to realizować w przedszkolu ?

 • Przez rozmowę i magiczne słowa.

 • Przez poszukiwanie różnych zabaw i ćwiczeń.

 • Przez bajki terapeutyczne.

 

Motywacja

Za bardzo ważny element wychowania uznajemy kształcenie w dziecku wewnętrznej motywacji. Jesteśmy świadomi , że proces ten wymaga więcej czasu niż edukacja przedszkolna, ale warto pracować nad nią już od najmłodszych lat. Kierując się dobrem dziecka, jego potrzebami i możliwościami, dostrzegamy następujące sposoby motywowania przedszkolaków do nauki, podejmowania wyzwań, prób zmian zachowania itp.:

 • traktowanie dziecka jako partnera do rozmowy,

 • stanowienie przez rodziców i nauczycieli wzoru do naśladowania dla dzieci,

 • czytelny system nagradzania i wyciągania konsekwencji- w miarę możliwości spójny w domu i przedszkolu ( szczególnie w przypadku dzieci wymagających dodatkowych działań wychowawczych); przyznawanie niematerialnych nagród; dawanie i odbieranie przywilejów jako sposób wpływania na postawę dziecka,

 • ustalanie zasad i przestrzeganie czasu (umowa zobowiązuje obie strony),

 • budowanie u dziecka pozytywnego obrazu siebie,

 • wykorzystanie motywującego oddziaływania grupy rówieśniczej,

 • chwalenie dziecka za udzielenie pomocy,

 • przydzielenie dziecku obowiązków.

 

Program jest realizowany na wszystkich zajęciach, także tych dodatkowych. Odniesienia do jego realizacji są zaznaczane w planach miesięcznych i dziennikach zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma edukacji